آدرس:

خوزستان -مسجدسلیمان – منطقه ویژه اقتصادی زیلایی

شماره تماس :

061-43245000

ایمیل :

info@ast-co.ir